Koncepční záměry školy

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se jmenuje „ROK SE SLUNÍČKEM“

a tvoří ho čtyři integrované bloky – podzim, zima, jaro, léto vycházející z ročních období a významných dnů pro děti

Jeho cílem je zdravé, veselé, harmonicky rozvíjející se dítě

Rozvíjet osobnost dítěte po stránce tělesné, rozumové, estetické a citové. Osvojovat základy klíčových kompetencí od útlého věku a získávat předpoklady pro své celoživotní vzdělávání cestou výchovy v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

PODZIM

Zajistit, aby vstup do MŠ a odloučení od rodičů bylo pro dítě co možná nejpříjemnější a bezproblémové.

Vytvořit dítěti takové podmínky, aby si na konci tohoto období mohlo říci: „Těším se do školky“

 • Seznámit děti s krásami podzimní přírody.
 • vlídným přístupem učitelek a všech zaměstnanců MŠ navodit pocit bezpečí (individuální přístup k dětem – navazování kontaktu s učitelkami)
 • seznámit dítě s novým prostředím MŠ a novými kamarády, postupně dítě zapojovat do her a činností ( procházka po třídě – školce, děti vhodně motivovat říkadly, písničkami a improvizací s maňáskem, pohádkou vyprávěnou i hranou v MŠ)
 • seznámit dítě postupně se základními pravidly soužití ve skupině dětí- navazování kamarádských vztahů mezi dětmi i mezi dospělými v MŠ ( společně s dětmi vytvářet pravidla pro soužití ve třídě, zpívání koled pod vánočním stromem na náměstí )
 • seznámit děti se změnami v podzimní přírodě a jak se připravuje na zimu – ( vycházkami, výlety- např.do ZOO v Liberci, hrami v lese a parku )
 • seznámit dítě s částmi svého těla ( pomocí jednoduchých rytmických říkadel, cvičení a her, procvičení jemné motoriky při práci s keramickou hlínou a modelínou) )
 • posilovat zdraví dítěte v různých formách ( při pobytu venku, saunování, plavání, zdravé stravování – dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, pitný režim, seznámení se základními hygienickými návyky, základní pravidla bezpečného chování na ulici, počátek hry na flétny

ZIMA

Vycházet z české lidové koledy a jejím prostřednictvím děti seznamovat s biblickým příběhem i tradicemi a tím směřovat k vánočnímu vystoupení pro rodiče.

Poznávat s dětmi radovánky, které se týkají zimy a  podílet se na vytváření hezkých vztahů a radostné nálady při sportech  a stavbách ze sněhu.

Podílet se s dětmi na péči o zvířátka v zimě.

 • rozvíjet dětskou fantazii ve všech formách ( kresba, malba, práce s modelínou, těstem, keramickou hlínou, seznámení s různým materiálem – stříhání, lepení, dramatizace)
 • navozovat u dítěte citové prožitky (v koledách, příbězích  a pohádkách -pokusit se o jejich grafické a jazykové vyjádření, Mikulášská besídka v MŠ s nadílkou, vánoční besídka s rodiči ve třídách, návštěva kostela a zdobení stromečku za zpěvu koled, karneval ve třídách MŠ)
 • prohlubovat schopnosti a dovednosti při pohybových činnostech ve třídách i venku ( zimní sporty a radovánky- bezpečnost, cvičení na nářadí ve třídě, pohybové hry a hry se zpěvem – zapamatovat si jednoduchá pravidla, výměna rolí ve hře )  
 • učit se ohleduplnosti ke kamarádům a dělit se o hračky, spolupráce v kolektivu ( při každodenních hrách se domluvit s kamarádem o hračku, nekazit hru druhým dětem, umět počkat a střídat se u hračky)

JARO

Seznámit děti s probouzející se přírodou živou i neživou, změnami počasí.

Přiblížit dětem svátky jara – Velikonoce a  svátek maminek.

Pozorovat s dětmi rozkvétající zahrady, domácí zvířata a jejich mláďata.

Provozovat pohybové aktivity v přírodě a zapojovat všechny smysly.

 • učit se nový poznatkům o přírodě a ročních obdobích na základě pozorování a pokusů, vytvářet citlivý vztah k přírodě a posilovat ekologické cítění ( při vycházkách – návštěva zvířátek, pokusy s rašením- větvičky, semínka ap.)
 • prohlubovat základní návyky slušného chování k dětem i dospělým ( pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se – při každodenních činnostech )
 • učit dítě vyjadřovat dojmy a zážitky v různých formách ( vyprávění, vyjádření kresbou, pohybem )
 • seznámit dítě se vzdálenějšími místy a dopravními prostředky ( výlety pěšky, autobusem, vlakem )
 • poznávat a společně se podílet na oslavách vycházejících z lidových zvyků (zpěv písní sólo i kolektivně, vystoupení k zahájení výstavy k svátku maminek,  dramatizace pohádky)
 • seznamovat dítě s různými materiály a technikami při tvořivé práci (zdobení třídy a školky na Velikonoce, dárky k velikonocům a pro maminky)

LÉTO

Pobývat s dětmi co nejvíce venku  v přírodě a užívat si teplo léta.

Radostně se rozloučit s předškoláky a vytvářet u dětí povědomí sounáležitosti se světem, přírodou a společností.

 • aktivně prožívat svátek dětí a zapojovat se do akcí s ním spojených ( Pohádkový les, soutěže na zahradě, školní výlet)
 • zdokonalovat dítě ve výtvarných a hudebních činnostech (návštěva koncertu dětí ze ZuŠ a výtvarného oboru ZuŠ
 • zdokonalovat dítě v samostatnosti a sebejistotě (požární soutěž pro skupiny předškolních dětí – Malý Soptík)
 • podporovat dítě v různých pohybových činnostech (pohybové aktivity na zahradě i při vycházkách)
 • podporovat děti k vzájemné toleranci a vytváření hezkých vztahů mezi sebou ( rozloučení s předškoláky v MŠ,dárky,
 • víkendový pobyt na Branžeži)
icons by Fasticon.com